foto1
RADOŚĆ
foto1
PRZYJAŹŃ
foto1
BEZPIECZEŃSTWO
foto1
NAUKA
foto1
ZABAWA
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

Życie szkoły

.

Czytaj więcej

Plan lekcji

.

Sprawdź

E-Dziennik

.

Sprawdź

Jadłospis

.

Sprawdź

 

 

Z ostatniej chwili

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK 2016 – 2017

 

Składanie wniosków                                         od 07.06. do 17.06.2016 r.

Termin posiedzenia komisji:                                20.06 –  22.06.2016 r.

 

Ogłoszenie wyników naboru:                              24.06.2016 r.

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

  1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów składanego corocznie.
  2. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się pod koniec mijającego roku szkolnego w miesiącach V – VI w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  3. Kwalifikacji dokonuje komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.
  4. W pierwszej kolejności do świetlicy będą przyjmowane dzieci z klas najmłodszych, w tym w szczególności dzieci:

- których oboje rodzice pracują zawodowo i udokumentują  zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu ) ze wskazaniem wymiaru czasu i miejsca pracy oraz na jaki okres jest zawarta umowa o pracę,

- mieszkające poza obwodem szkoły w znacznej odległości i dowożone przez rodziców,

- wychowywane samotnie przez jedno z rodziców (udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub wyrokami sądu)

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
  2. Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona do ostatniego dnia roku szkolnego.
  3. Dzieci nie przyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczone są na liście rezerwowej i kolejno przyjmowane, jeśli ktoś z wcześniejszych uczestników zrezygnuje.
  4. Harmonogram rekrutacji określa dyrektor szkoły; podany on jest do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń.
  5. Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  6. KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY należy składać w świetlicy lub sekretariacie szkoły.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - do pobrania

 

Uwaga!

Zebranie rodziców klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się 2 czerwca o godz. 17.00.

 

Od 5 maja 2016 r. mieszkańcy Malborka mogą głosować na stworzenie w Malborku Rodzinnego Miejsca Zabaw przy ul. Sucharskiego. Prosimy o oddawanie głosów na stronie www.nivea.pl/podworko. Głosowanie trwa do 30 czerwca 2016 r. 

 

 

 

„Zielony zakątek” – rozbudowa placu zabaw - II etap przy Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku - deklaracja do pobrania

 

 

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017

 

Harmonogram rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2016/2017

Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych

 

 

 

 

 

Projekt "Mały Mistrz"