foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku


Życie szkoły

Tekst nowy

Czytaj więcej

Plan lekcji

.

Sprawdź

E-Dziennik

.

Sprawdź

Jadłospis

.

Sprawdź
KOMUNIKAT
 
W związku z zaistniałą sytuacją informuję, iż opłaty za niewykorzystane obiady, za które
 
Państwo zapłacili marcu 2020r., można będzie wykorzystać w miesiącu wrześniu 2020r.
 
Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8
 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku

z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie egzaminu na kartę rowerową

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej(Dz. U. z 2013 r., poz. 512) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 2. Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

§ 2

 1. Egzamin teoretyczny na kartę rowerową w formie testu jednokrotnego wyboru odbędzie się dnia: 30 czerwca 2020 r. w siedzibie szkoły.

Chętni składają ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ w sekretariacie szkoły do dnia 24.06.2020 r.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany po ustaleniu listy zdających tj.

25. 06.2020 r. przez e-dziennik i poprzez wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły .

 1. Czas trwania egzaminu teoretycznego: 35 minut, ilość pytań : 20.
 2.  Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest udzielenie  80% poprawnych odpowiedzi (16).
 3. Termin egzaminu poprawkowego z części teoretycznej: 27 sierpnia 2020 r. (godzina zostanie podana w dniu 30.06.2020.)

 

§ 3

 1. Egzamin praktyczny na kartę rowerową odbędzie się na boisku szkolnym w dniu:

1 lipca 2020 r.  o godzinie: 10.00. 

 1. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku  egzaminu praktycznego jest wykonanie poprawnie 90% manewrów i czynności  i nie stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym.
 2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

·przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca,

·jazda do przodu po prostej i po łukach,

·jazda po łukach (slalom),

·hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonym miejscu,

·jazda po „tarce”,

·jazda z przewożeniem jednorącz przedmiotu,

·prawidłowe wykonywanie manewru na drodze:  skręt  w lewo na drodze dwukierunkowej,

·prawidłowe wykonywanie manewru na drodze: skręt  w lewo na drodze jednokierunkowej,

·prawidłowe wykonywanie manewru: włączanie się do ruchu.

 

 1. Uczeń ma prawo wykonać 2 próby podczas egzaminu.
 2. Uczeń  przystępuje do egzaminu praktycznego we własnym kasku i na własnym rowerze wzorcowo przygotowanym do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym. Obowiązuje reżim sanitarny i środki ochrony osobistej.

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego z części praktycznej: 28 sierpnia 2020 r. (godzina zostanie podana w dniu 01.07.2020.)

§ 4

Przed egzaminem (do dnia 24 czerwca 2020 r.) uczeń składa w sekretariacie ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA… wypisany czytelnie, wielkimi literami ze zgodą rodziców /prawnych opiekunów (do pobrania z e- strony szkoły lub z  sekretariatu), z załączonym aktualnym  zdjęciem legitymacyjnym (podpisanym z tyłu).

§ 5

Pozytywny wynik egzaminu nie jest równoznaczny z posiadaniem przez ucznia uprawnień do jazdy rowerem po drodze publicznej. Uczeń nabywa takie uprawnienie po wydaniu karty rowerowej przez Dyrektora Szkoły.

§ 6

Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku

Olga Loroch

 

Malbork, 19.06.2020

 

Arkusz zaliczeń:  http://www.nasza.szkola.pl/assets/karta_zaliczen.pdf