foto1
RADOŚĆ
foto1
PRZYJAŹŃ
foto1
BEZPIECZEŃSTWO
foto1
NAUKA
foto1
ZABAWA
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

 

    

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY

 

I. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się pod koniec mijającego roku szkolnego(w miesiącach V - VI), w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.
 2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY wraz z załącznikami, którą wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 3. Rekrutacji do świetlicy dokonuje powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna.
 4. Kwalifikując dziecko do świetlicy w/w komisja bierze pod uwagę:
  • brak możliwości sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem z powodu wykonywania pracy zawodowej przez obojga rodziców (udokumentowane zaświadczeniem z zakładu pracy ze skazaniem: miejsca zatrudnienia, wymiarem etatu i na jaki okres została zawarta umowa),
  • wiek dziecka (w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci najmłodsze, rozpoczynające naukę w szkole),
  • trudną sytuację rodzinną dziecka np. problemy materialne rodziny, rodzina niepełna, dysfunkcyjna.
 5. Harmonogram rekrutacji określa dyrektor szkoły, podany jest on do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
 6. Po zakończeniu rekrutacji, o każdym dodatkowym przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje dyrektor.

II. Zasady ogłaszania wyników rekrutacji:

Listę dzieci zakwalifikowanych do świetlicy ogłasza się w formie pisemnego ogłoszenia na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na tablicy przy świetlicy szkolnej.                                                                           

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - do pobrania                                                                          

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

     Personel świetlicy składa się z trzech nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje do tego typu pracy.

Sala świetlicy wyposażona jest w wiele środków (zabawki, gry, puzzle, telewizor, magnetowid, magnetofon, komputer, odtwarzacz CD, przybory i narzędzia do pracy plastycznej), które pozwalają na prowadzenie różnorakich i różnorodnych zajęć, rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających im miłe, ciekawe i pożyteczne spędzanie czasu.

     Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone wg tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów. Obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, regionie i ojczyźnie. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówimy o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

     Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają naszym dzieciom rozwijanie swoich zainteresowań i talentów.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej

7.00- 8.00 - Schodzenie się dzieci, zajęcia według indywidualnych zainteresowań.

8.00-10.00 - Korekta zadań domowych. Zajęcia czytelnicze, zorganizowane i swobodne zajęcia w grupach lub indywidualne.

10.00 - 11.30 - Zajęcia prowadzone przez wychowawców związane z tematem miesiąca (żywego słowa, plastyczne, praktyczne, muzyczne, konkursy).

11.30 - 12.30 - Przygotowanie do obiadu ( dla II zmiany), obiad. Gry i zabawy ruchowe

12.30 - 13.30 - Czynności porządkowe, przygotowanie do obiadu (dla I zmiany), obiad, odpoczynek po obiedzie.

13.30 - 14.30  - Zajęcia czytelnicze, gry dydaktyczne, zajęcia tematyczne. 

14.30 - 15.30 -  Odrabianie zadań domowych pod kierunkiem nauczyciela świetlicy./ Zabawy indywidualne i w grupach, zajęcia ruchowe.

15.30 - 17.00 - Rozchodzenie się dzieci, zajęcia wg indywidualnych zainteresowań.

 

 

Rozkład godzin wychowawców świetlicy

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Anna Gatelis

12.00 - 17.00

10.00 – 15.00

7.00-12.00

 

9.00 – 15.00

 

7.00 – 12.00

LUB

12.00 – 17.00

Katarzyna Skrzypek

7.00 - 12.00

11.00 – 17.00

 

10.00 – 15.00

7.00 – 12.00

7-12.00

lub

12.00-17.00

Paulina Wilk

10.00 – 15.00

7.00 – 12.00

11.00 – 17.00

12.00 – 17.00

10.00-15.00

 

Plan pracy świetlicy

 

Regulamin Świetlicy

przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Malborku

 

1.        Świetlica jest pozalekcyjna formą wychowawczo – opiekuńczą działalności szkoły. Świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowana opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijanie własnych zainteresowań.

2.        Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I – III a także inni uczniowie klas starszych za zgodą dyrektora szkoły.

3.        Do zadań w świetlicy należy w szczególności:

-          sprawowanie opieki nad przebywającymi w świetlicy  dziećmi,

-          organizowanie zajęć zgodnie z planem pracy świetlicy,

-          współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo ,

-          sprawowanie kontroli nad żywieniem dzieci podczas posiłku dzieci,

-          organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

-          odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

-          stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozgrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

-          upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

Oprócz zadań wymienionych świetlica może organizować:

-          zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,

-          imprezy szkolne (kulturalno – oświatowe, plenerowe, rozrywkowe).

4.        Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych liczących maksymalnie 25 uczniów.

5.        Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych od godz. 700 – 1700, w pozostałe od 700 – 1600

6.        Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest zakwalifikowanie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

7.        Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uzupełniania na bieżąco dokumentacji związanej z pobytem dziecka w świetlicy(aktualizowanie nr tel. adresu itp.)

8.        Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy:

a). uczestnik ma prawo:

-          do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

-          do korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,

-          do korzystania z organizowanych form dożywiania;

          b). obowiązkami uczestnika są:

-          udział w zajęciach,

-          przestrzeganie regulaminu świetlicy,

-          dbałość o wygląd i wystrój świetlicy,

-          poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy,

-          kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie posiłków.

 

9.        Odpowiedzialność wychowawcy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy.

10.     Wyjście ucznia do domu może nastąpić w następujących przypadkach:

                - osobistego odebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów

               

- na podstawie pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów wskazującej osobę upoważnioną do odbioru ucznia danego dnia (rodzeństwo od ukończenia 10 lat)

-  na podstawie pisemnej deklaracji o możliwości samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy do domu, z określeniem godziny wyjścia

11.     Rodzice ucznia powinni złożyć pisemną dyspozycję dotyczącą postępowania w razie pozostania dziecka po godzinach pracy świetlicy.

12.      W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy, dla którego rodzic nie złożył dyspozycji, oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko będzie przekazane pod opiekę odpowiednim organom.

13.     Dziecko chore (przeziębione, z gorączką, z bólem brzuch itp.) nie powinno przebywać w świetlicy. Rodzice dzieci z objawami choroby będą wzywani do szkoły w celu odebrania dziecka.

14.     Doraźne przebywanie dzieci w świetlicy, w razie sytuacji losowych, należy uzgadniać z wychowawcami świetlicy i tylko na mocy tego uzgodnienia dzieci mogą zostać w świetlicy.

15.     Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone przez dzieci (telefony komórkowe, zabawki, pieniądze itp.)

16.     W przypadku, gdy zachowanie  dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym),a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicy może zostać zawieszona na czas określony bądź nieokreślony. Decyzję ta podejmują wychowawcy świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły.

17.     Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy, który musi być zgodny z rocznym planem pracy Szkoły. Roczny plan pracy świetlicy opracowany przez nauczycieli wychowawców zatwierdza dyrektor szkoły.

18.     Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku kompletu materiałów plastycznych itp.

19.     Dokumentacja świetlicy:

-          roczny plan pracy,

-          dzienniki zajęć,

-          karty zgłoszeń dzieci,

-          regulamin świetlicy,

-          ramowy rozkład dnia,

-          tygodniowy rozkład zajęć.

 

20.     W razie nieusprawiedliwionej nieobecności ciągłej, dłuższej niż dwa tygodnie dziecko będzie skreślone z listy uczniów uczęszczających do świetlicy, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów.