KARTA ROWEROWA

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku

z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie egzaminu na kartę rowerową

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 512) zarządzam, co następuje:

par.1

 1. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 2. Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.
 2. Egzaminu dokonuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły, posiadający odpowiednie uprawnienia.

par. 2

 1. Egzamin teoretyczny na kartę rowerową w formie testu jednokrotnego wyboru odbędzie się dnia:

18.05.22 – kl.5b,

19.05.22 – kl.5a,4b

20.05.22 – kl.4a

 1. Chętni składają ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ*,  wypisany czytelnie, wielkimi literami ze zgodą rodziców /prawnych opiekunów oraz wychowawcy klasy, z załączonym aktualnym  zdjęciem legitymacyjnym (podpisanym z tyłu) w sekretariacie szkoły do dnia 09.06.2022 r.

*(arkusz do pobrania z e- strony szkoły lub z  sekretariatu szkoły)

 1. Czas trwania egzaminu teoretycznego: 35 minut, ilość pytań : do 25.
 2.  Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest udzielenie  80% poprawnych odpowiedzi.
 3. Termin egzaminu poprawkowego z części teoretycznej:

 23 05.22 – kl 5a i  5b

 27.05.22  – kl.4a i 4b ,

par. 3

 1. Egzamin praktyczny na kartę rowerową odbędzie się na boisku szkolnym w dniu:

8 czerwca 2022  godz. 14.30  – kl.5a, kl.5b

8 czerwca 2022  godz. 15.30  – kl.4a, kl.4b

 1. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku  egzaminu praktycznego jest wykonanie poprawnie 90% manewrów i czynności  oraz nie stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym.
 2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
  • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca,
  • jazda do przodu po prostej i po łukach,
  • slalom z ograniczeniem,
  • hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonym miejscu,
  • jazda po „tarce”,
  • jazda z przewożeniem jednorącz przedmiotu,
  • prawidłowe wykonywanie manewru na drodze:  skręt  w lewo na drodze dwukierunkowej,
  • prawidłowe wykonywanie manewru na drodze: skręt  w lewo na drodze jednokierunkowej,
  • prawidłowe wykonywanie manewru: włączanie się do ruchu,
  • jazda po łuku.
 1. Uczeń ma prawo wykonać 2 próby podczas egzaminu.
 2. Uczeń  przystępuje do egzaminu praktycznego we własnym kasku i na własnym rowerze wzorcowo przygotowanym do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym.
 1. Termin egzaminu poprawkowego z części praktycznej: 22.06.2022 godz.15.20

par. 4

Pozytywny wynik egzaminu nie jest równoznaczny z posiadaniem przez ucznia uprawnień do jazdy rowerem po drodze publicznej. Uczeń nabywa takie uprawnienie po wydaniu karty rowerowej przez Dyrektora Szkoły.

par. 5

Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe.

par. 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Malbork, 11.05.2022 r.

Podziel się tym postem