POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że w  Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku  przetwarzane są dane osobowe. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku
(dalej będziemy używać skrótu Szkoła).

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Piotr Sypniewski.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane które przetwarzamy są niezbędne w celu realizacji zadań i obowiązków związanych
z funkcjonowaniem Szkoły. Wykorzystujemy je w celu zapewnienia poprawnej i wysokiej jakości świadczonych usług i realizowanych zadań.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy lub wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych. Przetwarzanie odbywa się również na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie lub jeśli jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Szkoły .

Komu udostępniamy dane?

Przetwarzane dane nie udostępniamy podmiotom trzecim, innym państwom lub organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub zawartej i wykonywanej umowy.

Jak długo przetwarzamy dane?
Państwa dane przetwarzamy do czasu wykonania umowy lub zgodnie z obowiązkiem prawnym, który określają przepisy szczegółowe.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także cofnąć zgodę, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, skorzystać
z prawa do przenoszenia danych lub z prawa do bycia zapomnianym. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w sekretariacie Szkoły.  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania. Mogą Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

Jak dbamy o twoje dane?

Administrator danych osobowych zwraca szczególną wagę na należyte zabezpieczenia danych oraz prawidłowe procesy ich przetwarzania. Dostosowujemy procedury oraz stosujemy nowoczesne rozwiązania techniczne w celu ochrony danych.

Nasze dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku
ul. Gen. De Gaulle’a 91
82-200 Malbork
tel. 55 272 38 83 e-mail: sp8malbok@wp.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iod@sypniewski.pl

http://www.kuratorium.gda.pl/glowna/rodo/

Art. 154. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu:
„Art. 108a. 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1000
2. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki.
3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w ust. 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych
pomieszczeniach osób.
4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
6. Dyrektor szkoły lub placówki informuje uczniów i pracowników szkoły lub placówki o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu.
7. Dyrektor szkoły lub placówki przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.
8. W przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor szkoły lub placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem.
9. Dyrektor szkoły lub placówki uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.”.