Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malborku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Zamieszczone treści w dokumentach udostępnionych na stronie www nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Olga Loroch, sp8malbork@wp.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 55 272 38 83
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek SP8 zlokalizowany jest w Malborku przy ul. Gen. de Gaulle’a 91. Wejście główne znajduje się na poziomie chodnika, nie ma zadaszenia, drzwi i wiatrołap umożliwiają wjazd wózka. Na parterze dojście do sekretariatu i gabinetu dyrektora nie posiada barier architektonicznych. Z poziomu parteru można również dostać się do sali gimnastycznej. Budynek poza tym nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, windy, oznaczeń dla osób NP). W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły jest przystanek autobusowy z zatoczką – odległość ok. 25 m.Budynek nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Na ogólnodostępnych miejscach parkingowych przy ulicy Chodkiewicza nie ma wyznaczonych stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Znajdujące się przy szkole przejście dla pieszych mają obniżony próg i sygnalizację świetlną (na głównej ulicy również dźwiękową).

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje